TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 520/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 23528/CT-DNNN số 3 ngày 29/11/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 5249/TC-CST ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu thì: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng theo luật định không phải nộp là đối tượng được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Trường hợp Công ty Thăng Long là đơn vị nhập khẩu đã nộp thuế GTGT vào NSNN của lô hàng nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (cơ quan Hải quan xác nhận lô hàng nhập khẩu trên phục vụ an ninh quốc phòng không chịu thuế GTGT) thì Công ty Thăng Long được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp NSNN của lô hàng nhập khẩu đó.

Nếu Trung tâm cơ khí và vũ khí chuyên dụng được Bộ Công an, Bộ Tài chính thanh toán tiền hàng, trong đó có thuế GTGT thì Trung tâm phải nộp lại số tiền thuế GTGT này vào NSNN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ công an;
- Vụ I-Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc