BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5202/BHXH-CSYT
V/v thanh toán thuốc điều trị ung thư

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận đượcbáo cáo của một số Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngphản ánh các vướng mắc trong thanh toán thuốc điều trị ung thư. Về vấn đề này,Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Ngày 11/02/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cóCông văn số 460/BHXH-CSYT hướng dẫn về việc thanh toán thuốc điều trị ung thư. Yêucầu các đơn vị thực hiện giám định và thanh toán chi phí thuốc điều trị ung thưtheo đúng hướng dẫn tại Công văn số 460/BHXH-CSYT nêu trên, lưu ý một số nộidung sau:

- Cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) có chức năng điều trịung thư là các cơ sở KCB chuyên ngành về ung thư (bệnh viện ung bướu), các khoađiều trị ung thư hoặc các đơn nguyên điều trị ung thư có quyết định thành lậpcủa cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

- Bác sĩ đủ điều kiện chỉ định điều trị thuốc ungthư là bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề KCB về ung bướu theo đúng quyđịnh của Luật KCB. Trường hợp bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB vềung bướu thì phải có chứng chỉ đào tạo về chuyên ngành ung bướu do cơ sở cóchức năng đào tạo theo quy định của pháp luật cấp.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện thanh toán chi phí KCBBHYT đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Các Ban: KT, DVT, TCKT;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn