BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5202/TCT-CS
V/v thu thuế môn bài năm 2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 17/11/2014, Tổng cục Thuế có Công văn số 5095/TCT-CS vềviệc thu thuế môn bài năm 2015, Tổng cụcThuế thông báo bổ sung như sau:

Tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm2014, quy định:“3. Miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhânnuôi trồng, đánh bắtthủy, hải sản và dịch vụ hậu cần ngh cá."

- Tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủvề một số chính sách phát triển thủy sản,quy định:“3. Miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cn nghề cá.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổngcục Thuế đề nghị các Cục thuế thực hiện miễn thuế môn bài năm 2015 đối với tổ chức,hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghềcá theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn