BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5202/TCT-CS
v/v: hóa đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3961/CT-NVDTPC ngày 30/08/2019 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và pháp luật về quản lýthuế.

- Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng s tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cn có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải th, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã s thuế, phát sinh thanh lý tài sản cn có hóa đơn đ giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng

Tại công văn của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa không nêu cụ thể trường hp mua bán xe, không có tình hình tài liệu cụ thể và cũng không có ý kiến đề xuất xử lý. Do đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

>> Xem thêm:  Mua bán ma túy sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm ? Hình phạt khi sử dụng ma túy đá


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Tội tàng trữ trái phép chất ma túy ? Hình phạt vận chuyển, mua bán ma túy