VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Mở rộng việc đưa người lao động trở lại làm việc tại Libya
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại công văn số 1777/QLLĐNN-LĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2012) về mở rộng việc đưa người lao động Việt Nam trở lại làm việc tại Libya, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Đồng ý giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định việc đưa người lao động trở lại làm việc tại Libya phù hợp với diễn biến tình hình. Lưu ý:
- Có các phương án cụ thể đối với từng tình huống, trong đó xác định lộ trình, quy mô, lĩnh vực, địa bàn, đối tác ưu tiên để không bị động khi tình hình diễn biến không thuận lợi, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lao động ta;
- Chỉ đạo doanh nghiệp ký kết hợp đồng chặt chẽ, đặc biệt các điều khoản liên quan đến bảo đảm an toàn, trách nhiệm khi có xảy ra bất ổn;
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán ta tại Libya để chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ