BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5204/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 10699/CT-TTHT ngày 24/9/2019 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về hóa đơn, chính sách thuế khoản thu duy tu hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017);

- Căn cứ Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá;

- Căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

- Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ khoản 2 Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về qun lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Ngày 3/4/2019, Bộ Tài chính đã có công văn số 3988/BTC-CST đề nghị UBND thành phố HCM hướng dẫn các KCN, KCX thực hiện thu tiền sử dụng kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật về giá;

>> Xem thêm:  Mua bán ma túy sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm ? Hình phạt khi sử dụng ma túy đá

Về hóa đơn, chính sách thuế khoản thu duy tu hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao, Tổng cục Thuế đã có công văn số 893/TCT-CS ngày 18/3/2019 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Tội tàng trữ trái phép chất ma túy ? Hình phạt vận chuyển, mua bán ma túy