VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5206/VPCP-QHQT
V/v giải ngân các dự án ODA và tình hình triển khai thực hiện 09 dự án giải ngân chậm do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Bình.

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với đại diện của Ngân hàng Thế giới(WB) và lãnh đạo của các cơ quan, địa phương liên quan về giải ngân các dự ánODA nói chung và tình hình triển khai thực hiện 09 dự án giải ngân chậm do WBtài trợ. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luậnvà giao nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nhìn chung, các dự án thuộc danh sách giải ngân chậmtrong năm 2012 do WB tài trợ đã có những chuyển biến tích cực (trong đó 02trong số 9 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm năm2012). Tuy nhiên, cơ quan chủ quản các dự án cần nỗ lực và chỉ đạo sát sao hơnnữa, bảo đảm 7 dự án còn lại được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngânchậm trong năm 2012 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại vănbản số 279/TTg-QHQT ngày 02 tháng 3 năm 2012.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương, thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01năm 2012 về việc nâng cấp Tổ công tác ODA của Chính phủ thành Ban Chỉ đạo quốcgia về ODA do 01 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, trình Thủ tướng Chínhphủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2012.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện các côngviệc sau:

- Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan tại cuộc họp, tiến hànhrà soát, chuẩn xác lại vướng mắc của các dự án và kiến nghị biện pháp xử lý phùhợp, gửi cơ quan chủ quản các dự án để đôn đốc và chỉ đạo thực hiện; định kỳbáo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ;

- Làm việc cụ thể với WB và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộivề tính khả thi và các vấn đề liên quan đến Dự án Giao thông đô thị thành phốHà Nội, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước 31 tháng 7 năm 2012.

- Thống nhất với WB đưa các dự án có tỷ lệ giải ngân cảithiện ra khỏi danh sách giải ngân chậm và xác định các dự án mới có tỷ lệ giảingân thấp vào danh sách giải ngân chậm để đôn đốc và giám sát thực hiện.

- Làm việc cụ thể để WB thông báo rõ về quy trình và thờihạn phê duyệt hồ sơ thầu và các tài liệu liên quan theo quy định của WB vàthông báo kết quả cho các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án biết để phốihợp thực hiện, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngâncủa các dự án.

- Có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương (cơ quanchủ quản các chương trình, dự án) rà soát, kiện toàn bộ máy của các Ban Quản lýdự án ODA theo hướng hoạt động độc lập, chuyên nghiệp; có đánh giá về năng lựcquản lý và tổ chức thực hiện của Chủ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền xemxét, phê duyệt danh mục chương trình, dự án.

4. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan rà soát xử lý các vướng mắc về thủ tục giải ngân tại các Kho bạc Nhà nướcđối với các chương trình, dự án ODA, đề xuất kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủtrước ngày 31 tháng 7 năm 2012.

5. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính và Ngânhàng Nhà nước Việt Nam cần khẩn trương thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 942/VPCP-QHQT ngày 29 tháng 6 năm 2012về việc vận động, duy trì vốn IDA trong bối cảnh Việt Nam đã đạt được mức thunhập trung bình (MIC).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng WB tại Hà Nội (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam