BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 521/TCHQ-GSQL
V/v việc kiểm tra; đối chiếu hồ sơ giấy tờ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giớiđường bộ

Trong quá trình trao đổi phối hợp với Cơ quan cảnh sát điềutra công an quận Thanh Xuân - Hà Nội về việc xác minh hồ sơ làm thủ tục tạmnhập - tái xuất cho phương tiện vận tải biển kiểm soát Lào qua cửa khẩu CầuTreo (Cục HQ Hà Tĩnh) và cửa khẩu Lóng Sập (Cục HQ Điện Biên), Tổng cục Hảiquan thấy việc chấp hành chưa nghiêm qui trình thủ tục hải quan đối với phươngtiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ, cụ thể:02 xe ô tô Toyota biển kiểm soát 1954 và 035 của Lào, giấy đăng ký phương tiệnđã hết hạn, phương tiện không được lưu hành, nhưng cán bộ hải quan cửa khẩu CầuTreo (Cục HQ Hà Tĩnh) và cửa khẩu Lóng Sập (Cục HQ Điện Biên) vẫn làm thủ tụctạm nhập - tái xuất vào Việt Nam nhiều lần.

Về nguyên tắc: phương tiện không được lưu hành thì không cấpgiấy phép vận tải liên vận, Tuy nhiên, 02 xe ô tô Toyota biển kiểm soát 1954 và035 của Lào vẫn được cơ quan có thẩm quyền Lào cấp Giấy phép vận tải liên vận(kể cả gia hạn thêm 01 năm giá trị sử dụng) là không đúng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giớiđường bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, giấy tờ đối vớiphương tiện vận tải xuất nhập cảnh: Giấy tờ xuất bình không còn giá trị sửdụng, không hợp lệ thì không cho làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan công báo để Cục Hải quan các tỉnh biêngiới đường bộ biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh