BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 521/TCT-CS
V/v: miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 3986/CT-THNVDT ngày 22/10/2007 về việc vướng mắc miễn, giảm tiền thuê đất, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Luật Đấtđai năm 2003 và các văn bản hướng đẫn thi hành việc thu tiền thuê đất, miễn giảmtiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước.

Việc các văn bảnhướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế có phát sinh các vướng mắc khi triển khaitrong lĩnh vực thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà Cục Thuế phản ánh, Tổng cụcThuế xin ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi ban hànhvăn bản sửa đổi, bổ sung.

2/ Về thủ tục miễngiảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được quy định tại mục IXThông tư số 141/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sungThông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, đốichiếu để thực hiện. Nếu có vướng mắc thì phản ánh để Tổng cục Thuế xem xét, giảiquyết.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương