BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5210/BGTVT-MT
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giảm nhẹ trong INDC của Việt Nam.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam; Đường sắt Việt Nam; Đường thủy nội địa Việt Nam; Hàng hải Việt Nam; Hàng không Việt Nam.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 191/VPCP-QHQT ngày 01/02/2016; để phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Báo cáo dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (INDC), Bộ giao Quý cơ quan thực hiện như sau:

1. INDC đưa ra mục tiêu cho giai đoạn 2021-2030 là: đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) bằng nguồn lực trong nước và giảm 25% trong trường hợp nhận được hỗ trợ quốc tế; các giải pháp chính để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với hoạt động giao thông vận tải bao gồm:

a) Phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là phương thức vận tải nhanh tại một số đô thị lớn; tái cơ cấu vận tải hàng hóa theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải bằng đường sắt và đường thủy nội địa.

b) Xây dựng mức tiêu chuẩn về suất tiêu hao nhiên liệu, lộ trình loại bỏ các công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu tốn nhiên liệu ra khỏi hệ thống sử dụng năng lượng; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý tiêu chuẩn khí thải, bảo dưỡng phương tiện.

c) Khuyến khích chuyển xe buýt, xe taxi sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng; khuyến khích khai thác sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, ít phát thải khí nhà kính.

(Chi tiết nội dung INDC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ http://www.mt.gov.vn/.)

2. Trên cơ sở các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nêu tại mục 1, Quý cơ quan rà soát các chiến lược, quy hoạch và các đề án, dự án trong lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý để đề xuất các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021-2030.

3. Văn bản đề xuất và danh mục các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (theo mẫu tại Phục lục kèm theo) đề nghị Quý cơ quan gửi về Bộ (file mềm xin gửi qua Vụ Môi trường; email: [email protected]) trước ngày 11/6/2016 để tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, MT(Hiến-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Kèm theo Công văn số 5210 /BGTVT-MT ngày 11/5/2016 của Bộ GTVT)

TT

Tên chương trình/dự án/nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Nguồn lực trong nước

Hỗ trợ quốc tế

Tổng kinh phí

Nguồn lực trong nước

Hỗ trợ quốc tế

A. Các hoạt động xây dựng thể chế

1

2

3

B. Các hoạt động đầu tư

1

2

3