BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5210 TC/TCT
V/v khuyến mại cước thuê bao dịch vụ Internet

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn

Trả lời công văn số 799/CV-SPT ngày 8/12/2001 của Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn đề nghị xem xét việc hạch toán khoản doanh thu và khoản chi phí thuê bao Internet, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với tiền thuê bao Internet (giá thuê bao được Tổng cục bưu điện quy định) nhưng không thu tiền nhằm mục đích khuyến mại khách hàng, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng thuê bao thì không phải thực hiện hạch toán doanh thu, chi phí khản thuê bao Internet không thu tiền.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh