TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5211/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV May mặc Thượng Đỉnh
Địa chỉ: 14/10C Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn
Mã số thuế: 0310790527

Trả lời văn bản số 07/HC-TĐ /2014ngày 23/5/2014 của Công ty về sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

+ Tại Khoản 2, Điều 4 quy định nội dung khôngbắt buộc trên hóa đơn đã lập.

a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điềunày, tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạtđộng kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

b) Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luậthiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn”;

+ Tại Khoản 3, Điều 32 quy định:

“Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báophát hành hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụnghết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theohướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sửdụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuếquản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đãđăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuấtkhẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng.Doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thôngtư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hànghóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty còn một số hóa đơnxuất khẩu đã đặt in và đã làm thủ tục thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014chưa sử dụng hết nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng từ ngày 01/6/2014 thì đăng kýsố lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếpchậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tưnày) để tiếp tục sử dụng cho đến hết. .

Khi sử dụng hết hóa đơn xuất khẩu, Công ty sử dụng hóa đơngiá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài.Trường hợp Công ty muốn bổ sung một số tiêu chí như: số, ngày ký hợp đồng, hìnhthức thanh toán, tỷ giá, địa điểm giao nhận hàng, số vận đơn, tên đơn vị vậnchuyển, số container... thì Công ty có thể ghi các nội dung này tại cột “tênhàng hóa, dịch vụ” trên tờ hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
-1775-148648
(Nam-HĐCT-Thượng Đỉnh)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga