TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5213/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Việt Vương
Địa chỉ: Khu C, Ngã tư ga, phường Thạnh Xuân, quận 12
Mã số thuế: 0301737478

Trả lời văn bản số 01/VV /2014 ngày 17/6/2014 củaCông ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của ngườibán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viếttắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trênhóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường"thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố"thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổphần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành"TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sảnxuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"…nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thànhphố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng kýkinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp”.

Về nguyên tắc, khi lập (nhận) hoá đơn, tiêu thứctên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua phải ghi theo giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có muahàng hoá, vật tư và bên bán đã xuất hóa đơn cho Công ty, trên hóa đơn tiêu thứcngười mua bên bán viết tắt chữ: “Thương mại” thành “TM” thì hóa đơn này vẫnđược xem là hợp lệ để làm căn cứ kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng Pháp chế;- Phòng KT thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.
- 282-35437
(Nam-HĐCT-Việt Vương)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga