Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 5216 TCHQ-KTTT
NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THU CHÊNH LỆCH
GIÁ BỘT PVC NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Công văn số10889 TC/CSTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính về việc thu chênh lệch giá đốivới bột PVC nhập khẩu, Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quanthông báo như sau:

Tiếp tục thực hiện thu chênh lệch giá đối với bột PVC nhậpkhẩu ở mức 5% (năm phần trăm) đã quy định tại Quyết định số 03/2000/QĐ-BTC ngày7/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cục kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.