UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5218/UBND-KT
V/v tổ chức thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được Tờtrình số 4572/TTrLN-STC-QLCS ngày 14/10/2011 của Liên ngành: Sở Tài chính, SởTài nguyên & Môi trường, Cục Thuế Hà Nội và các Công văn: số 2128/STC-QLCSngày 21/5/2012 và số 2831/STC-QLCS ngày 25/6/2012 của Sở Tài chính Hà Nội vềviệc xác định đơn giá thuê đất và tổ chức triển khai xác định đơn giá thuê đấttrên địa bàn bàn thành phố Hà Nội.

Về việc này, Uỷ ban nhân dân Thành phố có ý kiếnnhư sau:

1/ Để đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tháogỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý các tồn tại Liên ngành thành phố đã triểnkhai thực hiện trong năm 2010, hai tháng đầu năm 2011, chấp thuận về nguyên tắctheo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2831/STC-QLCS ngày 25/6/2012 vềhệ số điều chỉnh giá đất và việc tổ chức triển khai xác định đơn giá thuê đấttrên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: Từ 01/01/2010 đến 28/2/2011: thống nhấtáp dụng hệ số (theo Phụ lục số 01 đính kèm) nhân với đơn giá đất quy định hàngnăm của UBND thành phố Hà Nội để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất trên địabàn Thành phố; Đối với các trường hợp này, nếu chủ đầu tư hoặc người sử dụngđất không lựa chọn áp dụng phương pháp theo hệ số thì được phép thực hiện ápdụng phương pháp, quy trình xác định giá đất theo hình thức thuê đơn vị tư vấnthẩm định giá, Liên ngành thẩm định, xác định theo đúng quy định.

2/ Từ ngày 01/3/2012 đến hết ngày 30/9/2012: cáctrường hợp áp dụng hệ số để tính giá đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày30/12/2010 của Chính phủ, thực hiện hệ số (theo Phụ lục số 02 đính kèm) nhânvới đơn giá đất quy định hàng năm của UBND thành phố Hà Nội để làm cơ sở xácđịnh đơn giá thuê đất trên địa bàn Thành phố.

3/ Trường hợp các tổ chức trong nước, người ViệtNam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài điều chỉnh đơn giá thuêđất khi hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất đối với thửa đất thuê có giá trịtừ 15 tỷ đồng trở lên, đồng thời có mức điều chỉnh giá đất từ 20% trở lên sovới giá đất quy định của UBND Thành phố: Sở Tài chính có tờ trình báo cáo Uỷban nhân dân Thành phố để xem xét, xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dânThành phố về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trước khi quyết định. Riêngđối với hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất có điều kiện như trên, UBNDcấp huyện có văn bản gửi Sở Tài chính để thẩm định và thực hiện như các trườnghợp của các tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức,cá nhân nước ngoài thuê đất.

Trong qua trình thực hiện, nếu có vướng mắc, SởTài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Hồng Khanh;
- PVPGiao, TH, KTc;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèmtheo Công văn số 5218 /UBND-KT ngày 5 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố HàNội)

Thời gian

Khu vực

4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình)

Các quận còn lại và huyện Từ Liêm

Các xã giáp ranh nội thành; thị trấn; các phường thuộc thị xã Sơn Tây

Các xã còn lại

Quý I/2010

2

1,5

1,3

1

Quý II/2010

2

1,5

1,3

1

Quý III/2010

2

1,5

1,3

1

Quý IV/2010

2

1,5

1,3

1

Tháng 1 và tháng 2/2011

2

1,5

1,3

1

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèmtheo Công văn số 5218 /UBND-KT ngày 5 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố HàNội)

Thời gian

Khu vực

4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình)

Các quận còn lại và huyện Từ Liêm

Các xã giáp ranh nội thành; thị trấn; các phường thuộc thị xã Sơn Tây

Các xã còn lại

Tháng 3/2011

2

1,5

1,3

1

Quý II/2011

2

1,5

1,3

1

Quý III/2011

2

1,5

1,3

1

Quý IV/2011

2

1,5

1,3

1

Quý I/2012

2

1,5

1,3

1

Quý II/2012

2

1,5

1,3

1

Quý III/2012

2

1,5

1,3

1