BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 522/BXD-VLXD
V/v: cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty cổ phần tập đoàn Thái Dương

BộXây dựng nhận được báo cáo số 104/UBND-CN ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Yên Báivề việc đề nghị cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công tycổ phần tập đoàn Thái Dương.

Thựchiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy địnhxuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tácquản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại văn bản số 407/TB-VP ngày17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 60/QĐ-BXDngày 17/01/2013 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra xác định khối lượng đá hoatrắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp và cho phép làm thủ tục xuất khẩu(sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Đoànkiểm tra đã khảo sát thực tế để xác định đá khối tồn kho của Công ty cổ phầntập đoàn Thái Dương. Đoàn kiểm tra có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái đểthống nhất khối lượng đá khối tồn kho của Công ty (tại biên bản làm việc số 02/BB-ĐKT ngày 25/01/2013).

Trêncơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Xây dựngđồng ý cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương làm thủ tục xuất khẩu đáhoa trắng đã tách khỏi moong khai thác với khối lượng tồn kho là 841 m3.Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến đối với khối lượng đá khối chưa tách khỏi moong khaithác là 2.400 m3 sau khi Công ty có báo cáo về tình hình xuất khẩuđá khối tồn kho và có sự kiểm tra của các cơ quan liên quan.

Trongquá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dươngphải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương có trách nhiệm báocáo về Bộ Xây dựng tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho 6 tháng/1 lần để Bộ kịpthời nắm bắt tình hình.

Trongthời gian được xuất khẩu hàng tồn kho, Công ty không được tiếp tục khoan, cắt,khai thác đá khối ngoài số liệu đã báo cáo ở trên. Đề nghị Công ty báo cáo đểUBND tỉnh Yên Bái giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai thác và xuất khẩu đákhối theo quy định.

Trênđây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khốitồn kho của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Yên Bái; Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam