BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 522/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 241/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: BộCông Thương.

Ngày08/1/2013, Văn phòng Chính phủ có công văn số 241/VPCP-KTTH về việc hướng dẫnthực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg Qua nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tạicông văn số 241/VPCP-KTTH dẫn trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý vớimột số kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 532/BCT-XNK ngày 18/12/2012về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.Tuy nhiên công văn số 241/VPCP-KTTH không gửi kèm công văn số 532/BCT-XNK dẫnđến khó khăn cho Bộ Tài chính khi triển khai thực hiện.

Đểthống nhất phương hướng triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủtướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg và công văn số 241/VPCP-KTTH dẫn trên,đề nghị Quý Bộ cung cấp công văn số 532/BCT-XNK ngày 18/12/2012 về việc hướngdẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg để Tổng cục Hải quan nghiên cứu triển khai.

Tổngcục Hải quan mong sớm nhận được phúc đáp của Quý Bộ. Trân trọng cám ơn sự phốihợp của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh