TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 522/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty XNK vật tư Đường Biển
Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 88/CV-TMDV ngày 8/2/2006 của Công ty vật tư đường biển về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty XNK vật tư đường biển (MST: 0100814041) hiện có nợ thuế như sau:

1. Các lô hàng tạm nhập xăng dầu nhưng chưa thanh khoản:

- Tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh: TK 256/NTX ngày 12/11/2001 đã tái xuất một phần, phần còn lại đã nộp thuế nhập khẩu.

- Tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng tàu: TK 04/NTXD ngày 14/7/2001; TK 06/NTXD ngày 4/8/2001; TK 14/NTXD ngày 27/12/2001; TK 10/NTXD ngày 8/4/2002; TK 11/NTXD ngày 26/04/2002; TK 12/NTXD ngày 7/5/2002; TK 13/NTXD ngày 7/5/2002 Công ty đã nộp thuế nhưng chưa thanh khoản. Các tờ khai số 14/NTXD ngày 17/6/2002; TK 16/NTXD ngày 1/7/2002; TK 18/NTXD ngày 12/7/2002; TK 19/NTXD ngày 2/8/2002 hiện đang chờ kết luận của Công an tỉnh Tiền Giang (biên bản làm việc giữa công ty và Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 27/5/2004).

2. Các lô hàng nhập khẩu phụ tùng ôtô tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng thuộc các tờ khai số 916/NKD ngày 28/1/2003; TK 2546/NKD ngày 2/4/2003; TK 2547/NKD 2/4/2003 đã có công văn số 3876/VPCP-KTTH ngày 27/7/2004 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 9408TC/TCHQ ngày 23/8/2004 của Bộ Tài chính không cưỡng chế đối với các tờ khai này.

Trong thời gian chờ thanh khoản các lô hàng tạm nhập khẩu xăng dầu, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty XNK vật tư đường biển được làm thủ tục hải quan đến 30/4/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế theo Luật định.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý dứt điểm các lô hàng mà Công ty XNK vật tư đường biển đã nộp hồ sơ làm thủ tục thanh khoản. Nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục để giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK vật tư đường biển biết và liên hệ với Cục hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu