THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 522/TTg-KTN
V/v lập quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân- Nội Bài, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH MOTOR N.A Việt Nam.

Xét đề nghị của Công ty TNHH MOTORN.A Việt Nam (các văn bản số 26/CV-2010 ngày 12 tháng 01 năm 2011 và số 27/CV-2010 ngày 18 tháng 02 năm 2011); ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 339/BXD-KTQHng ày 11 tháng 3 năm 2011), ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1558/UBND-XD ngày 08 tháng 3 năm 2011) về việc lập quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và đầu tư xây dựng quần thể Trung tâm tài chính thương mại quốc tế ASEAN và đô thị, dịch vụ đa năng tại huyện Đông Anh,thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài để làm cơ sở quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

2. Trên cơ sở Quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộibáo cáo Thủ tướng Chính phủ việc đầu tư các dự án xây dựng trên tuyến đáp ứng yêu cầu quy hoạch, xây dựng một trục giao thông đô thị kiểu mẫu, phù hợp Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b) Nghĩa (21).

KT THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải