VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5221/VPCP-QHQT
V/v quan hệ hợp tác Việt - Lào

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 5577/BKH-CK ngày 05 tháng 9 năm 2002; 5392/BKH-CK ngày 23 tháng 8 năm 2002; 4798/BKH-CK ngày 30 tháng 7 năm 2002) về việc hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực viện trợ phát triển và kết quả đoàn chuyên gia cao cấp kinh tế Việt Nam giúp Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các tờ trình nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về việc trích từ nguồn vốn hỗ trợ hợp tác với Lào năm 2002 để thanh toán các chi phí của đoàn chuyên gia Việt Nam giúp bạn như nêu tại các công văn nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy