TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5222/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Lam Soon Việt Nam
Địa chỉ: 45 Võ Thị Sáu, P.Đa kao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311537164

Trả lời văn thư số 01/2014/KT-LS ngày 29/5/2014 của Công tyvềlập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:

“Chương trình khuyến mại bằng hìnhthức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia các chương trình mangtính may rủi quy định tại Điều 12 Nghị định này phải được đăng ký tại cơ quanquản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền sau đây:

a) Sở Thương mại đối với chươngtrình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

b) Bộ Thương mại đối với chươngtrình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương trở lên.”

Căn cứ Khoản 1b Điều 16 Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/6/2014):

Nguyên tắc lập hoá đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa,dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụdùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu,tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hànghoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới cáchình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơnphải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;không được tẩyxóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mựcđỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đèlên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự inhoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơnthì không phảigạch chéo.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giátrị gia tăng (GTGT):

Đốivới sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luậtvề thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa,dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật vềthương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêudùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có thực hiện cácchương trình khuyến mại dành cho các đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh và cáctỉnh thành trên toàn quốc, thì trước khi thực hiện Công ty phải đăng ký chươngtrình khuyến mại với Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Khi xuất bán hànghóa có kèm hàng khuyến mại (không thu tiền) cho các đại lý ở tại thành phố HồChí Minh và các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Công ty phải lập hóa đơn theoquy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT
số 2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1773-148760/06/14-tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga