BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5226/TM-ĐB
V/v lịch trình Hội nhập và Chương trình tự do hoá và hội nhập vận tải hàng không ASEAN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Bộ Giao thông, Vận tải

Phúc công văn số 5223/GTVT-HTQT ngày 29/9/2004 của Quý Bộ về việc đóng góp ý kiến đối với Lịch trình hội nhập và Chương trình tự do hoá và hội nhập vận tải hàng không ASEAN, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với nội dung dự thảo hai văn bản nêu trên.

2. Vận tải hàng không là lĩnh vực có tính chuyên môn rất sâu. Vì vậy, nếu có thể, khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, đề nghị Quý Bộ cố gắng tóm tắt, nêu bật những nội dung chính, đáng chú ý của chương trình hành động, phân tích, đánh giá những biện pháp trong đó và tác động của chúng tới ngành hàng không của ta.

3. Về thủ tục ký Lộ trình hội nhập ngành vận tải hàng không, các Quan chức Giao thông Vận tải ASEAN (STOM) đã nhất trí chuyển Lộ trình này cho các Quan chức Kinh tế (SEOM) xem xét, trình Bộ trưởng Kinh tế (ASEAN) (AEM) ký Nghị định thư về Lộ trình hội nhập ngành này, sau khi đã được Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN (ATM) thông qua. Do vậy, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quý Bộ trong Tờ trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại (đầu mối điều phối hợp tác kinh tế ASEAN của Việt Nam) ký kết Nghị định thư này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển