BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5228/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT và TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn (Elf Gaz Saigon)

Trả lời công văn số 10. 10/DG-EGSngày 30/10/2007 của Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn về chính sách thuế, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đầu ra hàngkhuyến mại từ năm 2002 đến năm 2006:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.5, MụcIV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và tại điểm5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT thì từ năm 2002 đến năm 2006, Công ty liên doanhkhí đốt Sài Gòn không phải tính thuế GTGT đầu ra đối với sản phẩm, hàng hóadùng để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền.

Đối với hàng hóa mà Công ty liêndoanh khí đốt Sài Gòn đã mua để dùng làm quà tặng quảng cáo, khuyến mại, nếu cóchứng từ hợp lý, hợp lệ thì công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý (nhưngkhông được vượt quá tỷ lệ khống chế theo quy định).

2. Về hỗ trợ chi phí, hỗ trợtiếp thị, thưởng khuyến mại bằng tiền từ năm 2002 đến 2005:

Theo hướng dẫn tại điểm 11, MụcIII, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính;điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và công văn số 5778 TC/TCT ngày03/06/2003 của Bộ Tài chính; đối với khoản hỗ trợ theo sản lượng bằng tiền từnăm 2002 đến 2005 thì Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn phải căn cứ vào hợpđồng, quy chế bán hàng đã được thỏa thuận giữa hai bên, quy chế kinh doanh củadoanh nghiệp về chính sách hỗ trợ theo sản lượng và lập chứng từ chi tiền ghirõ là khoản hỗ trợ theo sản lượng mà khách hàng đạt được; chứng từ này phải cóđầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền (hoặc người đại diện) của các bên, ngườiduyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạchtoán vào chi phí hợp lý (theo tỷ lệ khống chế quy định hiện hành) khi xác địnhthu nhập chịu thuế.

Sau khi nhận được tiền hỗ trợtheo sản lượng, khách hàng của Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn tự chịu tráchnhiệm việc sử dụng tiền hỗ trợ này theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng và hạchtoán các khoản chi này theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương