BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 523/BCT-XNK
V/v vướng mắc xử lý đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có số động cơ bị mờ không đọc được.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Trảlời công văn số 6663/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục Hải quanvề việc nhập khẩu xe ô tô tải đã qua sử dụng có số động cơ bị mờ không đọcđược, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Điểmc, khoản 2, Mục IV Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 04/6/2006 quy định rõ“Cấmnhập khẩu ô tô các loại đã thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiếtkế ban đầu, bị đục sửa số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hìnhthức”.

Đốivới việc xử lý xe tải ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có số động cơ bị mờ, khôngđọc được, Bộ Tài chính đề nghị Tổng Cục Hải quan thực hiện theo quy định tạiThông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006của Liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫnviệc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ người đã qua sử dụng theo Nghị địnhsố 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

BộCông Thương có ý kiến để quý Tổng Cục tham khảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CNNg;

- Lưu: VT, XNK (2), tungdov.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên