BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 523/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đại Thuận

Trả lời công văn số 80/08/CV /VP-ĐT ngày 28/11/2008 của Côngty Cổ phần Đại Thuận về thuế GTGT mặt hàng cá ngừ hun khói, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1) Về thuế suất thuế GTGT: Điểm 3.12 mục II phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 10% ápdụng đối với hàng hoá: "Sữa, bánh, kẹo, nước giải khát và các loại thựcphẩm chế biến khác"

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tưsố 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì mặt hàng cá ngừ hun khóithuộc mã số 0305 49 00 áp dụng thuế suất 10%.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mặt hàng cá ngừ hun khói là thựcphẩm chế biến áp dụng thuế suất 10%

2) Về xuất hoá đơn: Tại điểm 1.10 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập lại hoá đơn nhưsau: "Những trường hợp hoá đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiệnsai phải huỷ bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận củabên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) củangười đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các Chi nhánh của Côngty khi xuất hoá đơn đối với mặt hàng cá ngừ hun khói cho Công ty đã ghi thuếsuất 5% thì Công ty và Chi nhánh lập biên bản để huỷ hoá đơn cũ và xuất lại hoáđơn GTGT mới theo thuế suất 10%, Chi nhánh điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT củatháng xuất hoá đơn mới thay thế hoá đơn cũ bị huỷ bỏ và Công ty điều chỉnh sốthuế GTGT đầu vào tại tờ khai thuế GTGT của tháng nhận hoá đơn mới thay thế hoáđơn cũ bị huỷ bỏ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Đại Thuận biết vàliên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương