THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 523/TTg-KTN
V/v điều chỉnh diện tích KCN Tân Phước I, tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 367/UBND-CNngày 26 tháng 01 năm 2010 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1617/BKH-QLKKT ngày 12 tháng 3 năm 2010 về việc điều chỉnh diện tích khu côngnghiệp Tân Phước I, tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh diện tích đất quy hoạch khu công nghiệpTân Phước I, tỉnh Tiền Giang từ 300 ha lên 470 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo chủ đầutư và các cơ quan liên quan của Tỉnh thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóngmặt bằng, xây dựng khu tái định cư và có các chính sách hỗ trợ khác nhằm đảmbảo cho các hộ dân bị thu hồi đất có cuộc sống tốt hơn, tránh gây khiếu kiện vàthực hiện các thủ tục đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp nêutrên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và đấtđai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải