UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 523/UBND-ĐTMT
Về thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính; Sở Nội vụ;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Uỷ ban nhân dân quận - huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Côngvăn số 73/TTg-CN ngày 15 tháng 01 năm 2008 về thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Uỷban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng, chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 (SởTài chính), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch -Kiến trúc. Sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân quận - huyện căn cứ ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên về tình hình thực hiện chính sách,chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nướccác cấp để triển khai thực hiện những phần việc thuộc thẩm quyền thành phố, báocáo kết quả cho Uỷ ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan theo quyđịnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài