TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5230/CT-QLĐ
V/v trình tự, thủ tục giải quyết giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP và Quyết định số 2093/QĐ-TTg .

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Cục thuế;
- Các Chi Cục Thuế quận, huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 củaChính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợthị trường.

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 củaThủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đốivới một số tổ chức kinh tế.

Căn cứ Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngânsách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về mộtsố giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Căn cứ công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 củaBộ Tài chính về hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủtướng Chính phủ.

Để triển khai, thực hiện việc giảm 50% tiền thuê đấttrong năm 2011 và năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế theo các quy định phápluật nêu trên, Cục Thuế thành hướng dẫn chi tiết việc thực hiện giảm tiền thuêđất như sau:

I. Đối tượng được giảm tiền thuê đất:

- Các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Điều1 và Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Điều2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính.

II. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ giảm tiền thuêđất:

1) Tại Chi cục Thuế:

1.1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất:

- Chi cục Thuế quận, huyện bố trí nhân sự tại Bộ phận“một cửa” để tiếp nhận các hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổ chứckinh tế trên địa bàn, do Chi cục thuế quản lý số thu tiền thuê đất.

- Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất là bao gồm các loạitài liệu được quy định tại Điểm 4.1, Mục 4 công văn số 17969/BTC-QLCS ngày30/12/2011 của Bộ Tài chính.

- Trong quátrình tiếp nhận hồ sơ, nếu trường hợp các tổ chức kinh tế nộp không đủ các loạihồ sơ theo quy định nêu trên, thì công chức thuế hướng dẫn cho đơn vị bổ sungngay để được tiếp nhận theo quy định.

1.2. Giải quyết hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, Chicục Thuế thực hiện các công việc sau:

a) Phân loại hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất:

Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất được phân thành 02 loại:

- Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thuộc trường hợp theoquy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủtướng Chính phủ (xét giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012).

- Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thuộc trường hợp theoquy định tại Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính(xét giảm tiền thuê đất trong năm 2012).

b) Phân tích hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất:

- Căn cứ hồsơ đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn, Chi cụcThuế tiến hành phân tích, đối chiếu với cơ sở dữ liệu về thu, nộp tiền thuê đấttại cơ quan thuế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, để xác địnhđơn vị đủ hoặc không đủ điều kiện được giảm tiền thuê đất theo quy định.

- Căncứ vào kết quả phân tích hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, Chi cục Thuế lập“Phiếu nhận xét hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất” cho từng hồ sơ cụ thể, trongphiếu nhận xét cần xác định đối tượng áp dụng và các điều kiện được giảm tiềnthuê đất (theo mẫu số 01 đính kèm).

- Tổng hợp kết quả phân tích từ Phiếu nhận xét:

+ Trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng hoặc không đủđiều kiện để được giảm tiền thuê đất, thì Chi cục Thuế lập danh sách đề xuấtCục Thuế ban hành thông báo không được giảm tiền thuê đất (theo mẫu số 02đính kèm).

+Trường hợp thuộc đối tượng áp dụng và đủ điều kiện đượcgiảm tiền thuê đất theo các quy định nêu trên, thì Chi cục Thuế lập danh sáchđề xuất Cục Thuế ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất (theo mẫu số 03đính kèm):

- Chuyển hồ sơ cho Cục Thuế xử lý theo thẩm quyền:

Hàng tuần, vào chiều thứ hai và chiều thứ tư, Chi cụcThuế cử công chức chuyển hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổ chức kinhtế lên Cục Thuế (Phòng Quản lý các khoản thu từ đất) để xem xét trình Lãnh đạoCục theo thẩm quyền, hồ sơ gồm:

+ Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổ chức kinhtế lập;

+ Phiếu nhận xét hồ sơ giảm tiền thuê đất của Chi CụcThuế;

+ Danh sách tổng hợp (theo mẫu số 02 03đính kèm);

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc xác định đơngiá thuê đất theo quy định tại Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 củaChính phủ.

+Thông báo tiền thuê đất năm 2010, 2011, 2012 của cơquan thuế (nếu có);

+Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

(đồng thời gửi file các danh sách tổng hợp cho PhòngQuản lý đất).

1.3. Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện các công việc nêu trên chậm nhấtkhông quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày bộ phận “một cửa” tiếp nhận đủ hồsơ đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

2) Tại Cục Thuế:

- Phòng Quản lý các khoản thu từ đất làm đầu mối tiếpnhận hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổ chức kinh tế do Chi cục Thuếchuyển lên, để tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính phù hợp giữa tài liệu cótrong hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổ chức kinh tế với Phiếu nhậnxét hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của Chi cục Thuế.

+ Trường hợp nếu cần thiết phải bổ sung thêm thông tin,tài liệu có liên quan đến việc xem xét đề nghị giảm tiền thuê đất của các tổchức kinh tế, thì Phòng Quản lý các khoản thu từ đất sẽ trình Lãnh đạo Cục Thuếphát hành Thông báo yêu cầu Chi Cục Thuế hoặc tổ chức kinh tế bổ sung hồ sơtheo quy định (theo mẫu 04 đính kèm).

+ Trường hợp các hồ sơ không đủ điều kiện được giảm tiềnthuê đất, Phòng Quản lý các khoản thu từ đất sẽ tổng hợp thành Danh sách khôngđủ điều kiện được giảm tiền thuê đất (theo mẫu 05 đính kèm),trình lãnh đạo Cục Thuế ban hành Thông báo không được giảm tiền thuê đất (theomẫu 06 đính kèm).

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện được giảm tiền thuê đấttheo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg Thông tư số 83/2012/TT-BTC và theohướng dẫn tại Mục 1, Mục 2 công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của BộTài chính, Phòng Quản lý các khoản thu từ đất sẽ tổng hợp thành Danh sách đủđiều kiện được giảm tiền thuê đất (theo mẫu 07 đính kèm) và dựthảo Tờ trình để Lãnh đạo Cục trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phêduyệt theo quy định (theo mẫu 08 đính kèm).

- Thời gian thực hiện các công việc nêu trên chậm nhấtkhông quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị giảm tiền thuêđất của các tổ chức kinh tế do Chi cục Thuế chuyển lên (không tính thời gianChi Cục Thuế hoặc tổ chức kinh tế bổ sung hồ sơ theo quy định).

-Trên cơ sở Danh sách được giảm tiền thuê đất do Ủy bannhân dân thành phố phê duyệt, Phòng Quản lý các khoản thu từ đất trình Lãnh đạoCục Thuế ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất cho từng trường hợp cụ thể theoquy định (theo mẫu 09 đính kèm). Thời gian thực hiện công việcnày chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sáchgiảm tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

II. Tổ chức thực hiện:

- Chi cục Thuế quận, huyện thông báo đến các tổ chứckinh tế đang thuê đất trên địa bàn thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất theocác quy định nêu trên, và hướng dẫn các tổ chức kinh tế thực hiện việc nộp hồsơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo hướng dẫn tại công văn này và các văn bảnpháp luật có liên quan.

- Chi Cục Thuế quận, huyện và Phòng Quản lý các khoảnthu từ đất có trách nhiệm tổ chức, bố trí, phân công công chức để thực hiệnviệc giải quyết kịp thời các hồ sơ đề nghị giảm tiền thuế đất của các tổ chứckinh tế theo đúng hướng dẫn tại công văn này và các văn bản pháp luật có liênquan.

- Các Phòng thuộc Cục Thuế và các Chi Cục Thuế quận,huyện có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan để giải quyếtkịp thời các hồ sơ đề nghị giảm tiền thuế đất của các tổ chức kinh tế theo đúngquy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Phòng,các Chi Cục Thuế quận, huyện phản ánh về phòng Quản lý các khoản thu từ đất đểtổng hợp, trình lãnh đạo Cục Thuế xem xét, giải quyết.

Cục Thuế Thành phố thông báo để các Phòng, các Chi cụcThuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP, TCT “để báo cáo”;
- BLĐ Cục Thuế “để chỉ đạo thực hiện”;
- Lưu (HC, QLĐ).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Đình Cử