TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5230/CT-TTHT
V/v: nộp thuế Môn bài năm 2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH DV photocopy Quốc Khánh
Địa chỉ: 438/28 Lê Hồng Phong, quận 10
Mã số thuế: 0312190162

Trả lời văn thư số 02/CV /2014 ngày20/06/2014 của Công ty về nộp thuế Môn bài năm 2014, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“Khai thuế môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờkhai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơnvị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnhthì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộcđó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơnvị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thìđơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc chocơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế kinh doanh không cóđịa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng,vận tải, nghề tự do khác... nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quảnlý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

2. Khai thuế môn bài là loại khaithuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

- Khai thuế môn bài một lần khingười nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của thángbắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mớithành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phảikhai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạtđộng kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuếmôn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mứcthuế môn bài phải nộp.

- Trường hợp người nộp thuế có sựthay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bàiphải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếptheo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

3. Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờkhai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư này”

Trường hợp Công ty thành lập tháng3/2013, đã nộp tờ khai thuế môn bài năm 2013 ngày 30/03/2013, trong năm Công tycó thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi mức thuế Mônbài (thay đổi số vốn kinh doanh) thì phải nộp lại tờ khai thuế Môn bài năm 2014chậm nhất là ngày 31/12/2013. Trường hợp không có thay đổi thì nộp thuế Môn bàinăm 2014 như năm 2013 và không phải nộp hồ sơ khai thuế Môn bài. Do Công tythành lập hai chi nhánh vào tháng 4/2013 và tháng 12/2013 (không thay đổi sốvốn kinh doanh) và đã nộp tờ khai thuế Môn bài năm 2013 cho cả hai chi nhánhthì năm 2014 Công ty thực hiện nộp thuế Môn bài như năm 2013 mà không phải lậptờ khai.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Q.10;
- Lưu (TTHT, HC).
2008 - 159598 / 2014 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga