BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5230/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH ACER Việt Nam

Trả lời công văn số 07/07 ngày 14/11/2007 của Công ty TNHHACER Việt Nam hỏi về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quyđịnh : “ Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tạicác Nghị định số 164/2003/NĐ-CP số 152/2004/NĐ-CP và các Quyết định của Thủtướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếptục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suấtvà thời gian miễn, giảm thuế TNDN đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy địnhtại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghịđịnh này cho thời gian còn lại”

- Tại điểm 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định: “ Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế vàgiảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề,lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư”

- Tại điểm 6 mục I Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư(ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006) quy định: “ Sảnxuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet và sản phẩm công nghiệpthông tin trọng điểm” thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHHACER Việt Nam là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư có hoạt độngsản xuất máy tính thuộc danh mục ngành nghề lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thìCông ty sẽ được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50%số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%suốt thời gian thực hiện dự án theo Giấy phép đầu tư. Cụ thể năm 2003, Công tybắt đầu có thu nhập chịu thuế thì Công ty sẽ được miễn thuế TNDN từ năm 2003đến năm 2006, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp từ năm 2007 đến năm 2015

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quanthuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT,PC,TTTĐ
- Lưu; VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương