BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5230 TMĐT
V/v nhập khẩu cổng trục 200 tấn

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
- Công ty cổ phần FORMACH

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị và Thông tư số 04/TM /ĐT ngày 30 tháng 07 năm 1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực Quyết định trên;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Ngân sách số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ các văn bản:
1. Quyết định số 13/CNT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2002 của Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phê duyệt BCNCKT đầu tư nâng cấp một phần Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng;

2. Quyết định số 90/CNT /BQLCDA ngày 23 tháng 01 năm 2003 của Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: cổng trục 200 tấn thuộc dự án nâng cấp một phần Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng;

3. Văn bản số 834/TBN ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Công ty cổ phần Formach về việc nhập khẩu cổng trục 200 tấn để đầu tư cho Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty cổ phần FORMACH nhập khẩu một công trục 200 tấn theo hợp đồng số 34/TBN ngày 28 tháng 01 năm 2003 ký với Công ty KONECRANES PTE LTD (Singapore).

Trị giá hợp đồng: 1.268.000 USD. CIF cảng Thành phố Hải Phòng.

2. Công ty cổ phần FORMACH là doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nói trên theo quy định hiện hành về xuất nhập khẩu. Hàng dược nhập khẩu qua cửa khẩu TP. Hải Phòng.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu