BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5231/TCT-TNCN
V/v: khấu trừ thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

Hà Nội, ngày 24 tháng12 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1435/CT-TNCN ngày 30/11/2009 của CụcThuế tỉnh Bình Phước hỏi về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cánhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về khấu trừ thuế.

Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của BộTài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhânvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định sửa đổi,bổ sung tiết 1.2.7, khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:“Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đếndưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷlệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấutrừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp cá nhân hàng tháng cóthu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên thì: cá nhân chỉ được đăngký giảm trừ gia cảnh tại 1 nơi, tổ chức, cá nhân chi trả nơi cá nhân có đăng kýgiảm trừ gia cảnh thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho cá nhân đó và khấu trừthuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng với những hợpđồng có thời hạn từ trên 3 tháng. Trường hợp cá nhân ký hợp đồng theo thời vụtừ 3 tháng trở xuống, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên tổng mức trả thunhập từ 500.000 đồng trở lên.

2. Về quyết toán thuế.

Những vướng mắc về quyết toán thuế TNCN mà Cục Thuế nêu tạicông văn, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế đối với từng trường hợpcụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CST;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương