BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5232/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 731/CT-KTr ngày11/11/2009 của Cục thuế tỉnh Bến Tre hỏi về thu tiền sử dụng đất chuyển đổi vịtrí đất vườn trồng cây lâu năm sang làm đất ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định:“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trongcùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làmđất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đấttính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp đượcNhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đấtbằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiềnsử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;”

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp hộ gia đình sử dụng đất vườn trồng cây lâu năm liền thửa với đất ở,đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay cơ quan có thẩm quyền chophép chuyển một phần đất vườn trồng cây lâu năm để chuyển đổi vị trí đất ở nênphát sinh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụngđất đối với phần diện tích đất vườn chuyển đổi sang đất ở.

Đề nghị Cục thuế căn cứ các quyđịnh nêu trên và hồ sơ, tài liệu cụ thể để xem xét hướng dẫn thu tiền sử dụngđất theo quy định; trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo Tổng cụcđể nghiên cứu hướng dẫn tiếp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương