Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5233/VPCP-TCCB
NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHUYỂN BAN BIÊN GIỚI
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BỘ NGOẠI GIAO

Kính gửi: - Ban Biên giới của Chính phủ,

- Bộ Ngoại giao,

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Công văn số 265/BTCCBCP-TCBC ngày 26 tháng 10 năm 2001) về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủchuyển Ban biên giới của Chính phủ về Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến chỉ đạo như sau:

1. Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổchức và hoạt động của Ban Biên giới trựcthuộc Bộ Ngoại giao (quy định tại Điều 2, Quyết định 157/2001/QĐ-TTg ), mọi hoạtđộng của Ban Biên giới của Chính phủ vẫn thực hiện như quy định tại Nghị định 21/CP ngày 08/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaBan Biên giới của Chính phủ trừ một số việc sau:

- Việc ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý ngành; việc tuyểndụng, đề bạt cán bộ, công chức thì Trưởng ban Ban Biên giới của Chính phủ phảibáo cáo xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Ngân sách nhà nước năm 2002 của Ban Biên giới của Chínhphủ sẽ do Bộ Ngoại giao quản lý theo như quy định của Luật Ngân sách.

2. Giao Bộ trưởng Bộ ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ và Trưởng ban Ban Biên giớicủa Chính phủ sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Ban Biên giới trực thuộc Bộ ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.