BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5234/TCT-KK
V/v: thủ tục hoàn thuế GTGT đối với các đơn vị điện lực, bưu điện tỉnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được Công vănsố 526/CT-TTHT ngày 12/09/2007 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế GTGTđối với các đơn vị điện lực và bưu điện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau :

1. Đối với ngành Điện lực:

Bộ Tài chính đã ban hành các Thôngtư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT đối vớingành điện, Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12/11/2000 sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 146/1998/TT-BTC nêu trên và Thông tư số 94/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2000/TT-BTC nêu trên.

Theo quy định tại Thông tư số05/2000/TT-BTC nêu trên thì:

- Điểm 2 (b), Mục I quy định:

- Thuế GTGT đầu ra của sản phẩn điệnbán ra được xác định theo hoá đơn bán điện, tính bằng 10% trên giá bán điệnchưa có thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào của sản phẩmđiện tính theo mức phân bổ trên doanh thu được xác định bằng (=) mức phân bổ tínhtrên doanh thu bán điện (tỷ lệ %) nhân với (x) doanh thu bán điện của Điện lực”.

- Điểm 2, Mục II quy định: “Các Côngty Điện lực I, II, III căn cứ vào sản lượng điện và giá mua, bán điện của nămhoặc từng quý xác định mức phân bổ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện, thôngbáo cho các Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc, đồng gửi cho các Cục thuế nơiĐiện lực đóng trụ sở kinh doanh”.

Căn cứ các quy định trên thì căncứ để xác định số thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện được khấu trừ, hoàn thuế củaĐiện lực các tỉnh, thành phố là:

- Tỷ lệ (%) phân bổ thuế GTGT đầuvào của sản phẩm điện được khấu trừ của Điện lực trực thuộc ghi trên văn bảncủa Công ty Điện lực I, hoặc II, hoặc III gửi Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi Điệnlực trực thuộc đóng trụ sở về việc xác định mức phân bổ thuế GTGT đầu vào củasản phẩm điện đối với Điện lực trực thuộc.

- Doanh thu bán điện của Điện lựctỉnh, thành phố.

Trường hợp Điện lực tỉnh, thành phốđề nghị hoàn thuế GTGT thì ngoài thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định cònphải gửi kèm theo Văn bản của Công ty Điện lực về việc xác định mức phânbổthuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện của Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc(trong đó có Điện lực tỉnh, thành phố) và Bảng tổng hợp doanh thu bán điện.

2. Đối với ngành Bưu điện:

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa có vănbản hướng dẫn riêng về hoàn thuế GTGT đối với ngành bưu điện. Do vậy, đề nghịcác Cục Thuế thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với ngành bưu điện theo quyđịnh tại Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT,Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.Tuấn

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến