TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5235/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Nhật Việt
Địa chỉ: 74/5 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306602001

Trả lời văn bản số 02/2014/CV-NV củaCông ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 16 Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“...

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nộidung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùngmàu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liêntục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phầncòn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằngmáy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Về nguyên tắc phần còn trống trên hóađơn đã được gạch chéo Công ty không được ghi thêm. Trường hợp để phục vụ choviệc quản lý nội bộ (theo dõi việc xuất hóa đơn cho từng đơn đặt hàng) khi lập hóađơn Công ty cần ghi thêm thông tin số đơn đặt hàng, số hợp đồng thì Công ty cóthể ghi thêm tại tiêu thức “Tên hàng hóa, dịch vụ” nhưng phải ghi trước phần gạchchéo. Đối với hóa đơn đã ghi như hai bản chụp hóa đơn đính kèm, do việc ghithêm này không gây hiểu nhầm và các chỉ tiêu khác nếu vẫn đảm bảo đúng quy địnhthì được chấp nhận làm căn cứ kê khai thuế. Khi lập hóa đơn cho những lần sau,Công ty phải thực hiện đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- CCT Q. Tân Phú;
- Lưu: HC, TTHT.
2002– 160049(24/06/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga