VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: phê duyệt danh mục Dự án xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội do NDF tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4827/BKHĐT-KTĐN , ngày 04 tháng 7 năm 2012) về việc phê duyệt danh mục Dự án xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội do Quỹ Phát triển Bắc Âu tài trợ (NDF), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục dự án "Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội" do Quỹ Phát triển Bắc Âu tài trợ (NDF) với các nội dung được nêu tại công văn trên.
2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) 19
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ