BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5239/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 876/TDDMVN-CPH ngày 14/9/2009 của Tập đoàn Dệt May về việc xử lý tài chính đốivới tài sản không cần dùng chờ thanh lý khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4 Mục B phần II Thông tưsố 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quy định về việc chuyểncông ty nhà nước thành công ty cổ phần hướng dẫn xử lý tài chính trước khi xácđịnh giá trị doanh nghiệp:

“h. Lãi phát sinh để bù lỗ các nămtrước (nếu có), bù đắp các khoản tổn thất về tài sản (bao gồm cả giá trị theosổ kế toán của tài sản không cần dùng, chờ thanh lý không tính vào giá trịdoanh nghiệp), giảm giá tài sản, nợ không có khả năng thu hồi, còn lại phânphối theo quy định hiện hành”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trướckhi xác định giá trị doanh nghiệp, phần lãi phát sinh (lợi nhuận trước thuế)dùng để bù lỗ các năm trước (nếu có), bù đắp các khoản tổn thất về tài sản (baogồm cả giá trị theo sổ kế toán của tài sản không cần dùng, chờ thanh lý khôngtính vào giá trị doanh nghiệp), giảm giá tài sản, nợ không có khả năng thu hồitrước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu xác định lại phần thu nhậpchịu thuế và số thuế thu nhập phải nộp năm 2006 của Công ty cổ phần Dệt mayĐông Á theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC;
- Công ty CP Dệt May Đông Á;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương