BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5239 TM/XNK
V/v Quá cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty Kim Hoa Phòng Thành Trung Quốc.

Trả lời đơn xin quá cảnh của Công ty Kim Hoa Phòng Thành Trung Quốc ngày 27 tháng 09 năm 2004,

Địa chỉ: 16 Đại Lộ Cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc

Số điện thoại: 0086-770-2822037; số fax: 0086-770-2822037

Tài khoản số: 20002080 Ngân hàng Công thương Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép Công ty Kim Hoa Phòng Thành Trung Quốc quá cảnh hàng hoá theo các quy định sau đây:

1. Tên hàng: sản phẩm gia cầm, gia súc, cá đông lạnh các loại

2. Khối lượng: 6.500 tấn

3. Trị giá: 195.000 USD (một trăm chín mươi lăm ngàn đô la Mỹ)

4. Bào bì và kỹ mã hiệu: hàng đóng trong bao, kiện

5. Cửa khẩu nhập hàng: Hải Phòng

6. Cửa khẩu xuất hàng: Móng cái (Quảng Ninh)

7. Tuyến đường vận chuyển: Hải Phòng - Móng cái (Quảng Ninh)

8. Phương tiện vận chuyển: ô tô hoặc xà lan

9. Thời điểm quá cảnh: dự kiến từ 10/2004 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004

10. Tuân thủ luật pháp Việt Nam về quá cảnh hàng hoá, về kiểm dịch động vật.

Việc vận chuyển hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Cảng cá Hạ Long đảm nhiệm.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu