VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 5239/VPCP-KTTH
V/v: Hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 22/TTr-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2011 và các công văn số 7314/BTC-TCNH ngày 6 tháng 6 năm 2011, công văn số 8647/BTC-TCNH ngày 4 tháng 7 năm 2011 đối với Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định này, như sau:
Giao Bộ Tài chính thực hiện khoanh nợ và công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các PTTg CP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN,
PCN Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 18
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng