BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/BYT-QLD
V/v thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP đối với quầy thuốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc (loại hình quầy thuốc chưa đạt GPP)

Căn cứ Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêuchuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động củacơ sở bán lẻ thuốc;

Căn cứ tình hình triển khai thựchiện "Thực hành tốt nhà thuốc" GPP của các quầy thuốc chưa đạt"Thực hành tốt nhà thuốc" GPP;

Để bảo đảm cung ứng đủ thuốc và khảnăng tiếp cận thuốc của người dân, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa;

Bộ Y tế có ý kiến về hoạt động củacác quầy thuốc chưa đạt nguyên tắc tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhàthuốc" GPP như sau:

1. Cho phép các quầy thuốc chưa đạtGPP được hoạt động đến hết 31/12/2013 (Trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1,Khoản 2 Điều 4 Thông tư 43/2010/TT-BYT quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc,tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" GPP, địa bàn và phạm vi hoạtđộng của cơ sở bán lẻ thuốc).

2. Các quầy thuốc trên phải tuânthủ đúng phạm vi hoạt động theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày15/12/2010 quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hànhtốt nhà thuốc" GPP, địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc.

Bộ Y tế thông báo để Sở Y tế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở bán lẻ thuốc (loại hình quầythuốc chưa đạt GPP) biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, đề nghị Sở Y tế kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lýDược, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Y tế ngành;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Website Cục Quản lý Dược; Tạp chí Dược và Mỹ phẩm
- Lưu VT, QLD (02 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Trương Quốc Cường