Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 524/CP-QHQT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2002
VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC VỀ ĐTNN

Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thươngmại, Tư pháp,

Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo,Khoa học - Công nghệ và

Môi trường, Lao động- Thươngbinh và Xã hội,

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

- Tổng cục địa chính,

- Ban Vật giá Chính phủ,

- Ban chỉ đạo đổi mới và Pháttriển doanh nghiệp,

- Tổ Nghiên cứu Kinh tế đốingoại

Xét báo cáo của Tổ công tác về đầu tư nước ngoài về việc thực hiện cácnhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết đinh số 54/QĐ-TTg ngày 14tháng 1 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thời gian qua Tổ Công tác vềđầu tư nước ngoài đã hoạt động tích cực, có hiệu quả, kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngànhvà một số địa phương trọng điểm trong việc thực hiện các Nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ và Chỉ thị 19/2001/CT-TTg ngày28/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đã góp phần hoàn chỉnh chủ trươngvề cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Danh mục dự án tranh thủđầu tư nước ngoài, phương thức vận động đầu tư nước ngoài. Theo đề nghị của Tổ,đồng ý kết thúc hoạt động của Tổ Công tác.

2. Các Bộ, ngành liên quan khẩntrương triển khai những việc còn tồn tại nêu tại Phụ lục kèm theo; những vấn đềvượt thẩm quyền cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trên cơ sở kết quả hoạt độngcủa Tổ công tác, giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị báo cáo tổng thể, đánh giálại toàn bộ tình hình thực hiện các chủ trương của Chính phủ theo tinh thầnNghị quyết 09/2001/NQ-CP và Chỉ thị 19/2001/CT-TTg, những vấn đề còn tồn tại,phân tích rõ nguyên nhân và kiến nghị rõ các giải pháp tiếp tục cải thiện môitrường đầu tư, tăng cường thu hút vận động đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ


NHỮNGCÔNG VIỆC CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THEO TINH THẦN CHỈTHỊ 19/2001/CT-TTG
NGÀY 28/8/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo công văn số 524/CP-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2002)

Công văn 524/CP-QHQT của Chính phủ về việc kết thúc hoạt động của Tổ công tác về đầu tư nước ngoài


1/ Bộ xây dựng:

Ban hành Nghị định bổ sung, sửađổi các Nghị định 60/CP về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thịvà Nghị định 61/CP về mua bán, kinh doanh nhà ở đối với các nội dung còn lại(chưa được điều chỉnh tại các Nghị định 71/2001/NĐ-CP và Nghị định 81/2001/NĐ-CP ).

2/ Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Ban hành quy định hướng dẫn Nghịđịnh 06/2000/NĐ-CP đối với các nội dung liên quan đến giáo dục đào tạo, nghiêncứu khoa học, đặc biệt các qui định về các cơ sở giáo dục, đạo tạo có vốn đầutư nước ngoài.

3/ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội:

Thông tư hướng dẫn Nghị định06/2000/NĐ-CP về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo dạy nghềvà Nghị định 02/2001/NĐ- CP về thực hiện bộ luật lao động và luật giáo dục dạynghề.

4/ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Ban hành Qui chế Khu công nghệcao; các qui định cụ thể khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp, khu công nghệcao.

5/ Bộ Tài chính:

Đề án cải cách hệ thống thuế hiệnhành nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài; chính sách khuyến khích hoạt động củacác Qũi đầu tư.

6/ Bộ Thương mại:

Ban hành qui định về hoạt độngđầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực dịch vụ nhập khẩu và phân phối trong nước.

7/ Tổng cục địa chính

Đề án cho phép tư nhân thí điểmcho nhà đầu tư nước ngoài thuê lại đất và đề án xử lý đất góp vốn liên doanhtrong trường hợp phá sản, giải thể hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.

8/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Ban hành các qui định về ngoạihối đối với Khu chế xuất; tiếp tục cải cách chính sách tiền tệ liên quan đếnđầu tư trực tiếp nước ngoài; nghiên cứu xây dựng đề án về khả năng và điều kiệnpháp lý cần thiết cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thế chấpgiá trị quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng nước ngoài.