VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh cục bộ QHCXD thành phố Vũng Tàu - Khu vực dự án khu TT Thương mại, chung cư kết hợp dịch vụ, nhà ở tại phường 9 thành phố Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (các công văn số 7813/UBND-VP ngày 11 tháng 11 năm 2013và số 103/UBND-VP ngày 07 tháng 01 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (côngvăn số 2671/BXD-QHKT ngày 12 tháng 12 năm 2013), Giao thông vận tải (công vănsố 13953/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2013) về việc điều chỉnh cục bộ Quyhoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đối với dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500 Khu trung tâm thương mại, chung cư kết hợp dịch vụ và nhà ở tại phường 9,thành phố Vũng Tàu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc điềuchỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đối với dự án quyhoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại, chung cư kết hợp dịch vụvà nhà ở tại phường 9, thành phố Vũng Tàu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉđạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (15)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ