BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5240/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3275/CT-TTHT ngày 10/09/2009 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc sử dụng hóađơn GTGT đối với hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụngvăn bản quy phạm pháp luật sau:

Tại điểm 2.3, Mục IV, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ: “2.3. Cơ sở sản xuấtkinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hàng hóa xuất khẩu (kể cảcơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu), thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khi xuấtkhẩu hàng hóa sử dụng hóa đơn GTGT.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đếncửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, nếu chưa có căn cứ để lập hóa đơnGTGT cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều độngnội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khilàm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóaxuất khẩu”.

Tại điểm 2.8, Mục IV, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “Trường hợp người bán đã xuất hàng vàlập hóa đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hóa không đúng quycách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hóa, hoặc một phần hàng hóa,khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, sốlượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả lại hàng theo hóađơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn) đồng thời kèm theo hóa đơnđể gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đãnhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra”.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căncứ quy định trên và tình hình thực tế về hoạt động giao dịch theo lệnh giaohàng và trả hàng giữa Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam với Công tysản phẩm máy tính Fujitsu Philippin để hướng dẫn đơn vị cụ thể theo đúng quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương