VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 5240/VPCP-QHQT
V/v: Tỉnh Vĩnh Long nhận hàng xe đạp do tổ chức Mỹ viện trợ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài.

Tiếp theo công văn số 472/VPCP-QHQT , ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (công văn số 1955/UBND-NVKTĐN , ngày 26 tháng 7 năm 2011) về việc tiếp nhận hàng xe đạp do tổ chức phi chính phủ Pedals for Progress (Mỹ) tặng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận lô hàng xe đạp đã qua sử dụng gồm 565 chiếc, chất lượng trên 80% so với giá trị sử dụng mới và một số phụ tùng kèm theo (275 mục) do tổ chức Pedals for Progress (Mỹ) viện trợ.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra chất lượng thực tế và bảo đảm quản lý, sử dụng khoản viện trợ theo quy định hiện hành về viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg (để b/c);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh VĩnhLong;
- VPCP: BTCN, các PCN (để b/c);
- Vụ TH và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G.23
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc