BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5241/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất theo hình thức đầu tư B.O.T

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trảlời Công văn số 3378/CT-KK-KTT ngày 25/8/2009 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi vềmiễn giảm tiền thuê đất đối với đất thuê để xây dựng Trung tâm thương mại LongHoà huyện Hoà Thành theo hình thức đầu tư B.O.T của Công ty cổ phần xây dựng vàphát triển đô thị Tây Ninh. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạikhoản 3 Điều 2 Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước ban hành kèm theo Nghị địnhsố 77/1997/NĐ-CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ quy định:

"Nhànước khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong nước đầu tư xâydựng và kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuấtkinh doanh dịch vụ công cộng theo hình thức hợp đồng B.O.T trong các lĩnh vựcsau đây:

...3. Kho tàng và phương tiện bảo quản hàng hoá, chợ hoặc trung tâm thươngmại;..."

TạiĐiều 37 Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyểngiao (B.O.T) nêu trên quy định:

"Doanhnghiệp B.O.T được miễn trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đaiđối với diện tích đất được thuê hoặc được giao để thực hiện dự án B.O.T".

Tạikhoản 4 Điều 45 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầutư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xâydựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao quy định:

"Nhàđầu tư ký Hợp đồng Dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và chưađược cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư không phải điều chỉnh lạiHợp đồng Dự án nhưng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quyđịnh của Nghị định này".

Căncứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đôthị Tây Ninh được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựngTrung tâm thương mại Long Hoa theo hình thức B.O.T tại huyện Hoà Thành, Hợpđồng B.O.T ký giữa Công ty và UBND huyện Hoà Thành trước ngày Nghị định số78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực (năm 2002) nhưng đến năm2009 (thời điểm Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ có hiệulực) mới hoàn thành thủ tục thuê đất và làm thủ tục xin miễn nộp tiền thuê đấtthì Công ty phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và được hưởng ưu đãi vềtiền thuê đất theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định. Đề nghị CụcThuế hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh báo cáoUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầutư về tiền thuê đất đối với dự án xây dựng Trung tâm thương mại Long Hoa huyệnHoà Thành theo hình thức đầu tư B.O.T của Công ty theo quy định tại khoản 4Điều 45 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương