BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5244 TC/VP
V/v đính chính hiệu lực thi hành của văn bản pháp quy

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Tài chính xin đính chính hiệu lực thi hành của văn bản pháp quy đã ban hành do sơ xuất trong quá trình soạn thảo như sau:

- Điểm 3 Thông tư số 47/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực trật tự an toàn giao thông, quy định:

“3/ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ có hiệu lực./.”

Nay đề nghị sửa lại như sau”

“3. Thông tư ngày có hiệu lực sai 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo”

- Đoạn đầu, Điểm 3 Quyết định số 70/2003/QĐ-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định thời hạn chấm dứt ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước, quy định:

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày nghị quyết số 02/2003/QĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành”.

Nay đề nghị sửa lại như sau:

“Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo”.

…..

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý cơ quan biết khi thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã