BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5248/BTC-CST
V/v xin ý kiến về dự án Luật thuế nhà, đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 về chương trình xâydựng luật, pháp lệnh năm 2009, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành cóliên quan nghiên cứu, xây dựng dự án Luật thuế nhà, đất (tài liệu kèm theo).

Bộ Tài chính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến về dựthảo dự án Luật thuế nhà, đất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình cơ quan có thẩmquyền ban hành theo quy định. Ý kiến xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chínhsách Thuế) trước ngày 25/4/2009.

Trân trọng cảm sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn