BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5248/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9245/CT-TNCN ngày 30/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) khi xét giảm thuế TNCN chongười nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 5 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 và Điều 5 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn,tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuếtương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

- Tại Điều 4, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“… 1. Xác định số thuế được giảm

a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểmnghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tínhthuế đó.

b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế,bao gồm:

b.1) Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từchuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền,thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng.

b.2) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

c) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồithường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếucó) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

d) Số thuế giảm được xác định như sau:

d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.

d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.

2. Thủ tục, hồ sơ xét giảm thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp, không phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Nguyễn Thị Hạnh