VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: Triển khai giai đoạn 2, dự án mở rộng quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4423/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 6 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4772/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 7 năm 2012) về việc triển khai giai đoạn 2, dự án mở rộng quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải thẩm định nguồn vốn đầu tư thực hiện giai đoạn 2 của dự án mở rộng quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, trong đó cần xác định rõ khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch giai đoạn năm 2013 - 2015 của Bộ để bố trí cho Dự án và hoàn trả kinh phí ứng trước của tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (18b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý